Diniajans.net

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
Bu haber 156304 kez okundu. | Kategori : SINAVLAR
Haberin Tarihi :   17 Temmuz 2018 - 21:47

ÖSYM sınavlarına soru hazırlayan ve ÖSYM’de Görev yapan Doç Dr. Volkan ÇİCEK’in Kaleminden BİR İLK olduğunu unutmayın.

Büyüt
Küçült
ÖSYM sınavlarına soru hazırlayan ve ÖSYM’de Görev yapan Doç Dr. Volkan ÇİCEK’in Kaleminden BİR İLK olduğunu
Kuran-ı Kerim ve sünnette yer alan hükümler; daha çok Mekke döneminde nazil olmuş ve imanın şartlarını içeren ayetlere dayanan inanç hükümleri, ibretli peygamber kıssaları ve özendirme veya sakındırma anlamı taşıyan nasslar temelinde insandaki imanın güçlenmesini, ihlas, takva ve fazilet sahibi olmasını, beşeri münasebetlerinde en güzel davranışları kazanmasını amaçlayan ahlaki hükümler ve daha çok Mekke döneminde nazil olmuş olan ve mükellefin söz, fiil ve akitler gibi diğer insanlarla olan ilişkilerini ve tüm toplum hayatını düzenleyen pratiğe yönelik ameli hükümler olmak üzere üçe ayrılabilir.

 

Giriş:

             Kuran-ı Kerim ve sünnette yer alan hükümler; daha çok Mekke döneminde nazil olmuş ve imanın şartlarını içeren ayetlere dayanan inanç hükümleri, ibretli peygamber kıssaları ve özendirme veya sakındırma anlamı taşıyan nasslar temelinde insandaki imanın güçlenmesini, ihlas, takva ve fazilet sahibi olmasını, beşeri münasebetlerinde en güzel davranışları kazanmasını amaçlayan ahlaki hükümler ve daha çok Mekke döneminde nazil olmuş olan ve mükellefin söz, fiil ve akitler gibi diğer insanlarla olan ilişkilerini ve tüm toplum hayatını düzenleyen pratiğe yönelik ameli hükümler olmak üzere üçe ayrılabilir.

Yöntem:

            Yukarıda bahsi geçen inanç, ahlak ve ameli hükümlerini, Cibril hadisinde Cebrail (AS)'ın izlediği sıralama çerçevesinde ve klasik ilmihal kitaplarında ele alındığı şekilde ele aldığımızda, somuttan soyuta, afaktan enfüse, zahirden batına doğru bir gidişi görmekteyiz. Cibril hadisindeki dört boyutlu anlatımda, sırasıyla, İslam ve iman, maddenin enine ve boyuna, ihsan ise derinliğine karşılık gelirken, miad yani zaman da dördüncü boyut olarak göze çarpmaktadır. "Bedeviler, dedi ki: İman ettik. De ki: Siz iman etmediniz, ancak İslam, yani teslim olduk deyin. İman, henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer, Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şey eksiltmez..." mealindeki Hucurat suresi 14. ayet de aynı gerçeğe işaret etmektedir. Nitekim, eğitimde de somut eğitim önceliklidir ve bilinmeyenler, her zaman bilinenler ve görünenler üzerine bina edilir. Dolayısıyla, bu kitapta da aynı yöntem takip edilmiştir.

            İslam'da bu söz konusu dört boyut ve boyutların alt bileşenlerinin birbirleriyle birçok çapraz ilişki içerisinde olması, İslam hukukunun tarih boyunca günümüzde bildiğimiz anlamda modern bir sistematik içerisinde sunulmasına olanak vermemiştir. Nitekim, günümüzdeki mevcut Tevrat ve İncil, son tahlilde insan eli ile dizayn edilmiş eserler olduklarını gösterir şekilde tarihselci bir dizin içerisinde bölümlere ayrılmışlarken ve tarihsel süreç sonucunda günümüzde daha çok şahıs ile Tanrı arasındaki ilişkileri düzenleyen tek bir boyuta indirgenmişlerken, Kur’an tek bir elden çıktığını ve herbir İslami hükmün birbiriyle, şahıs-Allah, şahış-şahıs, şahıs-toplum, toplum-toplum ve toplum-Allah vb. gibi birçok farklı boyut temelinde ilişkili olduğunu gösterir bir şekilde, farklı bir anlatım tarzına sahiptir. Bununla birlikte, bazen ilgisiz gibi görülen bu alt boyutların, ayet ve hadislerde, birlikte veyahut peşisıra ele alınmaları bize ipuçları vermekte ve bu ipuçları doğrultusunda belirli bir düzeyde bir gruplanmalarını mümkün kılmaktadır. Kitap içerisindeki farklı kategorilerde aynı soruların bazen tekrarlanmasının sebebi de budur, çünkü ayet ve hadislerin öngördüğü şekilde birbirleri ile ilişkilidirler ve bu ilişkilerin anlaşılması, söz konusu konunun anlaşılması için anahtar öneme sahiptir. Bahsi geçen tekrarların yanısıra, bu çok boyutlu ilişkilerin anlaşılması için kitabın bir nevi çözümlü soru bankası şeklinde düzenlenmesi öngörülmüş ve soruların cevapları da, bazen açıklamaları ile birlikte, hemen  konunun ardında verilmiştir. Bu şekilde okuyucu hem soruları çözmeye çalışarak kendisini sınayabilecek, bununla birlikte cevabı öğrenmeye dair motivasyonunu kaybetmeden, hemen konunun ardında gerekli görülen açıklamalar ile birlikte listelenmiş olan cevapların yardımıyla konuyu öğrenme şansını yakalayacaktır. Kitabın hazırlanışında gözetilen bir diğer husus ise Doğru cevap şıkkı dışındaki şıklarda yer alan cevaplarla ilgilidir. Doğru cevap şıkkı dışındaki şıklarda verilen cevapların herbiri, soru sorulan konuyla ilgisiz ve çeldirici olmak yerine bilakis hepsi soru sorulan konuyla ilgili olacak şekilde hazırlandı ve bu şekilde soru, Doğru cevap şıkkı ve diğer şıklardaki cevaplar ve tekrarlar üzerinden ilgili bağlantıların kurulması ve gerekli çağrışımların yapılabilmesi sağlanarak, öğrenmenin gerçekleşmesi amaçlandı.

Günümüz Bilimleri ile Karşılaştırmalı Kapsam:

            Cibril hadisinde bahsi geçen ilk boyut olan İslam'a karşılık gelen ameli hükümleri karşılayan terim olarak karşımıza İslam hukuku olarak da adlandırılan fıkıh çıkmaktadır. Bu nedenle, kitabın bir cildi, bir anlamda dinin ilk boyutu veya zahiri olan İslam'la, yani fıkıhla başlayacak şekilde düzenlenmiştir. Fıkıh, fıkıh usulü ve füru fıkıh olmak üzere ikiye ayrılır. Daha çok fakihleri ve konunun uzmanlarını ilgilendiren fıkıh usulü, fıkıh ilminin kaynaklarını veya dayandığı delilleri ve bu deliller vasıtasıyla hüküm çıkarma metodlarını ele alır. Hangi fıkıh sorusunun cevabı ise fıkıh usulünde gizlidir. Farklı fıkıh usülleri farklı fıkıh okullarını netice vermiştir ve bu okulların birkaç tanesi günümüze ulaşmıştır ki biz bunlara fıkıhta mezhepler demekteyiz. Füru fıkıh ise, fıkıh usulünde konulan metodlar çerçevesinde ayetlerden ve hadislerden çıkarılarak tespit edilmiş hükümleri Müslümanların kullanabileceği bir sistematik içinde ele alır. Arapça "asl", yani asıl kelimesinin zıddı olan Arapça "fer" kelimesinin çoğulu olan füru, kelime anlamı itibariyla da kendisinden başka birşeye bina edilen herhangi birşey, dolayısıyla dallar, kısımlar, ayrıntılar, teferruatlar, ta'li, yani ikinci derecede önemli konular anlamına gelmektedir.

             İçerik itibariyle Hanefi ve Maliki fıkhı füru kitapları, konularını ibadat ve geniş anlamıyla muamelat şeklinde iki kısımda ele alırlar ve münakehat, terikat gibi alt başlıkları olan ve Şafii ve Hanbeli fıkhında üçüncü bir kategori olarak değerlendirilen aile hukukunu ve klasik İslam hukuku kaynaklarında dördüncü bir kategori olarak ele alınan ukubatı, yani ceza hukukunu da muamelat altında değerlendirirler. İbadatla muamelat arasından ise ibadat konuları, daha çok kul ile Allah arasındaki ilişkiye haiz olmaları ve bu açıdan kul ile diğer kulların ve kulların oluşturduğu organizasyonların arasındaki ilişkilere dair diğer ameli hükümlerin motivasyonunu oluşturmaları yönüyle sıralamada muamelat konularından önce gelir. İbadat konuları arasından da en temel konu olan ve bireysel hayatın en önemli dinamiği olarak görülen namaz, ilmihal kitaplarında ve ahkam hadislerini ihtiva eden sünen kitaplarında olduğu gibi namazın ön şartı olan taharet, yani temizlikle birlikte kitabın başında ele alınmış ve İslami kaynaklarda sıklıkla namazla birlikte zikredilen ikinci en önemli farz hüküm olan sosyal hayatın en önemli dinamiği zekat ise onu takip etmiştir.

            Münakehat, mufarakat, yani ayrılma ve terikat, yani vasiyet ve miras gibi özel hukuğa ait medeni hukuk alanlarına, ailenin İslam toplumunun temelini oluşturması ve evlenme, boşanma, nafaka, velayet, iddet, miras, nesep, vb. konularla ilgili hükümlerin İslam hukukunda çokluğu nedeniyle İslam'da özel önem atfedilmiş ve bu sebeple modern hukuktan farklı olarak Şafii ve Hanbeli mezheplerinin fıkhında muamelattan tamamen ayrı bir alt başlık olarak değerlendirilmiştir. Başlıca muhasemat, yani karşılıklı taraflara ilişkin mülkiyet, alışveriş, borçlar gibi konulardaki mali muamelat alanlarını içeren modern hukukta özel hukukun borçlar ve ticaret hukuku alanları, karma hukukun iş hukuku gibi alanları kapsamında değerlendirilen ve şahıslar ve yönetici kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen adalet, şura, maslahat, yardımlaşma ve koruma gibi modern hukukta kamu hukukunun idare hukuku, devletler hukuku gibi alanları kapsamındaki hususlar da sırasıyla muamelat kapsamında değerlendirileceklerdir. Çünkü Kuran-ı Kerim gayrı müslim ülkelerle olan ilişkileri de düzenleyici esaslar getirmiştir. Örneğin, ayetlerde, devletler arası anlaşma yapılırsa, buna uyulması istenir. Modern hukukta kamu hukukunun bir alt dalı olan ceza hukukuna karşılık gelen ukubat, mal, can, ırz, nesep ve aklın korunması temelinde insanlar arasında adaleti gerçekleştirmek için gerekli icraatın düzenlenmesi ve ilgili olarak ferdin işleyeceği suçlar ve bunlara verilecek cezaları içermekte olup, muamelatın son bölümü olarak ele alınacaktır. Böylelikle, klasik İslam hukuku kaynaklarında takip edilen mantıki sıralamaya da uyulmuş olunacaktır. 

            Fıkhın hükümlerini çıkardığı ve sıkı sıkıya ilişkili olduğu hadis usulü, hadis ve siyer ilimleri da İslam boyutu altında değerlendirilmiş olup, söz konusu sıra içerisinde kitabımızda ele alınacaklardır.

            Cibril hadisinde bahsi geçen ikinci boyut olan iman ve imanın şartları ile ilişkili olarak tefsir, tefsir usulü, kıraat gibi Kuran ilimleri, itikada ilişkin konuları içeren Kuran'daki peygamber kıssaları temelinde peygamberler tarihi, kelam ve akaid ile ilgili konular ve itikadi mezhepler, dünya dinleri, üçüncü boyut olan ihsan ile ilişkili olarak ise ahlak, etik, dini eğitim ve tasavvuf, dördüncü boyut olan zamanla ilgili olarak ise eskatoloji, yani zamanın sonuna ya da ahir zamana dair hadiseler ve kronolojik olarak ele alınmış mezhepler tarihi bölümleri ise diğer ciltlerde ele alınacaktır.

Okuyucuya Tavsiyeler:

            Kitaptaki sorular, temelden ayrıntıya gidecek şekilde düzenlenmişlerdir. Dolayısıyla, daha çok, konu ile ilgili temel kavramların öğretilmesi amacını taşıyan ilk sorular, anlatılmaya çalışılan konuyla ilgili olarak Doğru cevap şıkkı dışındaki cevap şıklarına bilinçli olarak yerleştirilmiş diğer şıklarda yer alan cevaplar da etüt edilerek dikkatli bir şekilde ele alınmalı ve mümkünse tek bir çalışma seansında üzerinde çalışılan alt başlığa dahil olan tüm soruların üzerinden geçilmelidir. Okuyucu, önce soruları kendisi çözmeye çalışılmalı, sonra konunun hemen ardında yer alan cevaplara ve ilgili açıklamalar ışığında soruları tekrar gözden geçirilmelidir. Bazı sorular, konunun farklı boyutlarıyla öğretimini ve öğrenimini mümkün kılmak için, farklı konu başlıkları altında bilinçli olarak tekrar edilmişlerdir. Dolayısıyla, aynı olmasına bakılarak, soru atlanılmamalı ve konuyla ilgili diğer şıklardaki cevaplar da etüt edilmek suretiyle, üzerinde çalışılan konu temelinde, farklı bir açıdan tekrar ele alınmalıdır.

             Kitaptaki sorular beş şıklı olacak şekilde ve çok büyük kısmı itibariyle güncel Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali, Hz. Muhammed(AS) ve Evrensel Mesajı, Hadislerle İslam, İslam Ansiklopedisi, Peygamberler Tarihi gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın doğrudan kendi yayını olan veya onaylı yayınları kullanılarak hazırlanmak suretiyle DHBT, MBSTS ve GÖREVDE YÜKSELME sınavları gibi alan sınavlarına uyumlu olarak hazırlanmıştır.

             Netice itibariyle, Allah'tan ümidimiz odur ki, test tekniği temelinde, doğru bir sınıflandırma, dizin ve içerikle birlikte, bilinçli bir şekilde ilişkilendirilmiş konular ve tekrarlar, konunun öğretimini ve öğrenimini mümkün kılsın. Amin!

 Yazar Hakkında:

             Kitabın yazarı Volkan Çiçek, Boğaziçi Üniversitesinde lisans ve A.B.D.'de lisans üstü ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra YÖK tarafından ''Eğitim bilimleri'' alanında doçentliğini almıştır. Volkan Çiçek din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi, değerler eğitimi, sınıf yönetimi gibi alanlarda dersler vermiş ve çoğu İngilizce dilinde olmak üzere yurt içinde veya yurt dışında farklı yayınevleri, dergi ve konferanslarca basılan birçok kitap ve makale yayınlamıştır.

Bilgi için: 0.535.820.33.32

DİĞER HABERİMİZ İÇİN TIKLAYIN

 

 Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"Diniajans.net | http://diniajans.net/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2019 - 2020
Diniajans Haber Sitemiz hiç bir Resmi Kuruluşun Yayın Organı değildir.Tamamen Özerktir. Sitemizdeki yazı , resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.