www.camises.com.tr

Diniajans.net

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
mülakaı-1
Bu haber 136579 kez okundu. | Kategori : EKONOMİ
Haberin Tarihi :   20 Nisan 2016 - 10:13

İçişleri Bakanlık 100 Bin Bekçi Alacak Alım Şartları Açıklandı

Büyüt
Küçült
İçişleri Bakanlık 100 Bin Bekçi Alacak Alım Şartları
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VALİLİK ve KAYMAKAMLIKLARA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALACAK

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VALİLİK ve KAYMAKAMLIKLARA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALACAK

İç İşleri Bakanlığı 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarda  mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

İç İşleri Bakanlığı Emniyet Hizmetleri Sınıfında Hakkari, Şırnak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde Valilik ve Kaymakamlıklarda  mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır, Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve yazılı sınav sonucuna göre, alımı yapılacaktır.

Adaylardan aranacak şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir. Adaylara Valilik ve Kaymakamlıkların internet adresinden yapılacak tüm duyurular tebligat niteliğinde olup, bu sebeple personel alımı süresince belirtilen resmi internet adreslerinin takip edilmesi gerekmektedir.

BEKÇİ ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR

a)      Türk vatandaşı olmak,

b)     İlkokulu bitirmiş olmak,

c)      Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)

d)     Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

e)      Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

f)       657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g)      Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

h)     Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,


3.      BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:

a)      Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte başvururlar.

b)     Başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağı, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacakları yer alır.

c)      Dilekçe Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki hususların bulunup bulunmadığı araştırıldıktan ve tamamlattırıldıktan sonra belgeler o yer İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olunur ve isteklinin bekçi olabilmesi için kanunun 6 ncı maddesinde sayılan niteliklere sahip olup olmadığı hususunda gerekli soruşturma yapılır.

d)     Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya yapılan soruşturmada bekçi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliye  Kaymakamlıklarca isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilir.

e)      Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;

·         T.C. kimlik numarası beyanı,

·         Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

·         Askerlik durum beyanı,

·         4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

·         Adli sicil beyanı,

·         Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.

f)    Başvurular 06 Nisan 2016- 05 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

g)      Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar başvuru süresi içerisinde Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

h) Adayaların başvuru yapması için o ilde yaşaması şart değildir, İstenilen yerden gelinip müracaat edilebilir.

BEKÇİ ALIMI İÇİN SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar 07/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen başvuruda bulundukları yerlerde sınava gireceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek “Sınav Giriş Belgesinde” belirtilecek olup, sözlü sınava “Sınav Giriş Belgesi” ile katılınacaktır. “Sınav Giriş Belgesi”ni göstermeyenler sınavlara alınmazlar.

Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber, Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı, Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri, Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık, gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav sonuçları 09/05/2016 tarihinde Valilik ve Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilir.


BEKÇİ ALIMI İÇİN YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Yazılı sınava girmeye hak kazananlar, 11/05/2016 tarihinde Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenecek olan yerlerde sınava gireceklerdir. Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur.  Yazılı sınav soru adeti ………, süresi …….. (dk) dır. (Sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir.) Sınav esnasında, sınava katılanların diğer sınava katılanlar ile konuşmaları, gerek birbirinden gerek dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilirler ve kâğıtlarına durum işaret edilir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa kaydedilir. Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılır. Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirir.

KESİN BAŞARI LİSTESİ

a)      Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı liste hazırlanır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil eder.

b)     Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.

c)      Asil ve yedek aday listesi 11/05/2016 tarihinde Valiliğin internet adresinden ilan edilir.


SONUÇLARA İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.

SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a)      Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim ederler.

b)     Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

c)      Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.

 

İlgili mevzuat doğrultusunda yeknesaklığın sağlanması amacıyla ilana Valilikler çıkacaktır, ancak başvuru, sınav ve diğer işlemler ilgili Valilik ve Kaymakamlıklarca yapılacaktır. Tüm işlemler 10.10.1966 Tarih ve 12422 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2/4/2016 tarih ve 29672 sayılı değişiklikle Resmi Gazetede Yayımlanan Çarşı Ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği’ne uygun yürütülecektir.

İlçelere göre alıncak Çarşı ve Mahalle Bekçileri kontenjanları alım yapacak olan Valilik Ve Kaymakamlıkların web sitelerinde ilan olunmuştur.

 Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Ercan Kotan
 
Ben ercan kotan is ariyorum 1.85 boy 75 kilo esmerimsi askerligimi hakkari dag komando tugayi 14.boluk 3.timden ercan kotan iletisim bilgim 0543 266 05 01 ilginiz icin simdiden tsk lerr
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : canel gözde
 
Canelgöz58hotcom
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : erdinc cinkavvk
 
Safranbolu da oturuyor 05444087698 esendepe mahalesi sunduk sokak hef hapartmanl 68923226198
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Selçuk demirci
 
Nasıl nerden başvuru yapmamız gerekiyor
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Kerim Kurtoğlu
 
Afedersinizde bu fiyata bu gorev bence olnamali maasta iyikestirme olmasi gerekli 1500 tl naasla bekcilik yapilirmi tartisilacak konu hemde sadece 5 ilde
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : ferhat sezer
 
ben 31 yaşıma daha yeni girdim başvuru yapsam kabul olmaz mı
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : hakan beyaz
 
Askerlik yapmak şart mı?
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : coskun adiyaman
 
İç İşleri Bakanlığı Emniyet Hizmetleri Sınıfında Hakkari, Şırnak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde Valilik ve Kaymakamlıklarda mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır, Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve yazılı sınav sonucuna göre, alımı yapılacaktır.
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Cihangir özcan
 
Batı'da bekçi alımı neden yok.
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : alparslan sofu
 
Neden 30 yaş altı. Olgun insanlar olması lâzım bence.
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : hasan hamarat
 
Şuan bu işe uygun olduğumu düşünüyorum 10 yıllık usta gemiciyim uluslar arasì calıştım
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : fatih oncel
 
Torpil olacak.mi her zaman ki gibi varsa hic bas vurmaya gerek yok mardin savur ilçesi .ne ankaradan bi kaç Müfettiş gitse ne iyi olur heli gi bu aralar yazık güzel ulk3mizi vatanımızı ne hal3 getirdiler bi bu islerle ilgilenenler olsa ne iyi olur
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Eyyupyesilyaprak@gmail.com
 
Yaşım 33 başvursam olurmu
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Aziz karabaş
 
Ben 25ysndym günlük dertli var olurmu
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Hasan gürbüz
 
Gaziantep
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : tahir
 
memur alımında yaş yok diyorlar30 yaş sınırı koyuyorlar 30 yaşından sonrakiler emekl mi oluyorlar.yoksa işsizlik parası mı bağlanıyor.yada şöyle bir tez 30 yasından sonra evlenmene hayat kurmana gerek yok ta diyebiliriz.ölüm gelirse ölür gidersiniz gibi...alooooooooo iş varda millet çalışmadı mı
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Şükrü Göktaş
 
Yüce Allah Devletimizi korusun şimdi bakıyorum suriye haline paramparça olmuş vaziyette perişan haldeler Allah yardım etsin...... ve şanlıurfa içinde varsa güzel olur
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Ali duran
 
Madem bekçi alımı yapaçaklar senin elinde kamuda çalışan 657 tabi teknisyen yaedımcıları var bunlar ilk okul orta okul lise üniversite mezunu olanlar ver teklif verseler gönüllülük esasına geçen olur zaten memur sicilleride temiz haksızlık var bu işte yükselme açılmıyor bari böle bir uygulama başlatında arkadaşlarımız yükselmiş olsunlar iç işleri bakanlıgına dır msj saygılar
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Tahsin çetin doğan
 
42yaşındayım Şırnakta askerlik görevimi yaptım yaş sınırı etkiledi şansımız yokmuş keşke bu yasa daha önce çıksaydı
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Tahsin çetin doğan
 
42yaşındayım Şırnakta askerlik görevimi yaptım yaş sınırı etkiledi şansımız yokmuş keşke bu yasa daha önce çıksaydı
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Tahsin çetin doğan
 
42yaşındayım Şırnakta askerlik görevimi yaptım yaş sınırı etkiledi şansımız yokmuş keşke bu yasa daha önce çıksaydı
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : ibrahim aslan
 
30 yaşından yukarı olupilk okul mezunu olanlar bu ülkenin vatandaşı değilmi bunların bakmakla yükümlü olduğu aileleri yokmu acaba bu yaş sınırı bence hiç hoş olmamış
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : İbrahim bayırlıgil
 
İstanbul ve diğer iller için yokmu
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : ilker uçar
 
Ben 1985 dogumluyum yani 31 yasindayim başvuru yapamiyorum yani oyle mi
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Mehmet adaga
 
Devletimden iş istiyorum
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Mülayim sert
 
Har yer olur 0 sıkıntı boşta gecene ekmek yok cefasını çeken sefasını sürer ilerde o yüzden 0 sıkıntı
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : KADİR ABONOZ
 
SÖYLENEN O İLLERDEMİ BAŞVURU YAPİLCAK?YOKSA BULUNDUĞUMUZ YERDEKİ KAYMAL-KAMLIKLARAMI BAŞVURUCAZ ?
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : MUSTAFA KILIÇ
 
Yaş 35 gvnlk istanbul olurmu
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Kenan DEMİR
 
Maaşları hakkında bilgi verilmemiş bilen varmı? Bu alınacak bekçiler 657 ye mi tabii olacak ...
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Erdal Gürel
 
Nasıl basvurabilcez
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : recai bingül
 
Kendime güveniyorum
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Gerek yok
 
Maasini bilen var mi acaba
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Gerek yok
 
Maasini bilen var mi acaba
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : numan aktaş
 
Trabzondan katilacagim nasil olcak peki
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Muhammet Öz
 
Hayırdır bu doğu batı ayrımı sana yazık kaç yaşına gelmişsin adamsın oldumu şimdi bu cahillik.
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : ercan katma
 
Bekcilige bas vurmak istiyorum
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : İhsan
 
Maaş ne kadar olacak
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : halil kırcalı
 
Evet alın cok iyi olur işsizlik azalır iyi bir karar allah sevlettimize zarar vermesinn
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : VATANDAŞ
 
AŞIRET ÇOCUKLARINA VERILEN SOZLER YERINE GETIRILIYOR BAŞKADA BIR ŞEY DEĞİL ŞİRNAK DIYARBAKIR BIRKACTANE DOĞU VE GUNEYDOĞU DA İL ADALET BUNUN NERESINDE NE YAPIYORLAR BOYLE SONU NEREYE GIDECEK HAYIRLISI BAKALIM 10 BIN CAMI IMAMSIZ VE MUEZZINSIZ DUTMUŞLAR BEKCININ YAKASINI BU INSanların kalbıne o ruhu yerleştırmedınımı turkıyeyı baştan ayaği bekçıyle kusatsanız boş
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : ömer polu
 
Gercekten clişmak istiyorum ben
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : zulfikar ali toy
 
Hemen goreve baslarim seve seve benim isim tam
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : mustafa visneci
 
Yas siniri nedemek simdi 30 yas ustunde olanlar insan degil mi yani sartlar da berbat hani olume gidecek kurban lazim diyolar Allahtan kps veya yuksek lisans istememisler Allah yardimcisi olsun bu goreve secilenlerin ?
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : halis bezin
 
Koy bekciligide varmi saygilar
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Zeynettin gunaydın
 
Gorev yerlerı sadece yukarda belırtılen sehırlerdemı olacak yoksa ıkamet ettıgın ıllerdede olabılırmı
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Seyyah
 
Maaş durumu nedir?
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : aziz alan
 
slm nasilin iyi benim belçik alıncak
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : atay karauş
 
ağrı merkez tezeren köyü
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : hüseyin kacak
 
27 yasındayım bekci olabililrmiyim bide nereler de bekci olunck mevki nrreler
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : mustafa arslan
 
Ben 40 yasindayim bu gorevi layikiyla yaparim alin beni goreve allahrizasi icin yasima bakmayin silah atislarim superdir vatanni korumaya hazirim
Bu yorum : 1 yıl önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Uğur Can GÜN
 
Ben katilmak Istiyorum herhangi bi engelim yok şart lara uygun biriyim
DİĞER HABERLER
İHBAR
YAZAR GİRİŞ
Son Yorumlar
mustafa unal
Arkandayiz.haklisin hocam
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"Diniajans.net | http://diniajans.net/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2017 - 2018
Diniajans Haber Sitemiz hiç bir Resmi Kuruluşun Yayın Organı değildir.Tamamen Özerktir. Sitemizdeki yazı , resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.